Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng Quảng Trị là tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn Quảng Trị, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ cơ quan Dân Chính Đảng được thành lập tháng 10/1989. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Dân Chính Đảng, sự chỉ đạo nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tỉnh Đoàn Quảng Trị cùng với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị của các cơ sở Đoàn trực thuộc, sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng đã phát huy được ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và trí tuệ tuổi trẻ, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển, góp phần cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Xứng đáng được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng Ba (2009), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2002, 2006) và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn, Đảng uỷ Dân Chính Đảng.

20 năm qua, tuổi trẻ Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng luôn gương mẫu, học tập, phấn đấu, rèn luyện, vừa "hồng" vừa "chuyên", xung kích, tình nguyện đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.