Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên năm 2016

Đăng lúc: Thứ tư - 16/11/2016 13:55 - Người đăng bài viết: admin
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ
BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
***
Số: 19 -HD/ ĐTNK
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Đông hà, ngày 11 tháng 11 năm 2016
 
HƯỚNG DẪN
Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên năm 2016
----------------------
 
         Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
         Căn cứ Công văn số 58-CV/TĐTN ngày 15 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị về việc đánh giá tiêu chí thi đua năm 2016;
         Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan Các cơ quan tỉnh  hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên năm 2016, cụ thể như sau:
         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
         - Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên để các cấp bộ Đoàn đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
         - Tạo động lực để tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua và rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong mọi mặt, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
         - Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hàng năm; là một trong những cơ sở để xét đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
         - Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên thực hiện mỗi năm 1 lần gắn với việc tổng kết công tác năm; việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên tại đơn vị.
- Tất cả đoàn viên kiểm điểm tại chi đoàn nơi mình đang sinh hoạt.
- Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên được thực hiện 1 năm 1 lần, gắn với tổng kết công tác năm.
          - Đối với Đoàn khối trường học, việc đánh giá chất lượng tiến hành theo năm học. 
         II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
          1. Đối với đoàn viên:
          1.1. Căn cứ và đối tượng đánh giá:
          - Việc đánh giá chất lượng đoàn viên căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ đoàn viên do Điều lệ Đoàn quy định, Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới và chức trách, nhiệm vụ được giao của người đoàn viên đó trong hoạt động Đoàn.
          - Đối tượng đánh giá là những đoàn viên (kể cả đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn) có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên tục từ 3 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá.
- Không phân loại đoàn viên mới kết nạp dưới 3 tháng.
          1.2. Nội dung đánh giá:
          - Ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các nghị quyết của Đoàn và các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.
          - Ý thức tổ chức kỷ luật: việc chấp hành phân công của tổ chức, thực hiện chế độ sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí theo quy định.
          - Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của người đoàn viên và tham gia thực hiện các phong trào, hoạt động của Đoàn
          - Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới (đạt bao nhiêu phần trăm so với nội dung đăng ký).
          - Đối với đoàn viên là học sinh, cán bộ, công chức, viên chức cư trú ở địa bàn dân cư (không phải là ký túc xá) phải tích cực tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú và được chi đoàn tại nơi cư trú xác nhận.
- Riêng đối với đoàn viên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở thực hiện thêm nội dung đánh giá về tinh thần trách nhiệm tham gia cùng tập thể Ban Chấp hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.
          1.3. Xếp loại chất lượng:
          Chất lượng đoàn viên được xếp thành 4 mức:
          * Đoàn viên xuất sắc:
          Là những đoàn viên thực hiện xuất sắc các nội dung nêu tại mục 1.2, cụ thể:
          - Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác; là tấm gương mẫu mực trong tập thể về nội dung này.
          - Tham gia đầy đủ và là nhân tố tích cực, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ đạt tỷ lệ trên 80% (các trường hợp vắng mặt có lý do, chi đoàn xem xét cụ thể, quyết định). Tích cực, chủ động tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
          - Thực hiện được trên 90% nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên.
          - Đóng đoàn phí, các nguồn kinh phí khác theo đúng quy định.
          * Đoàn viên khá:
          Là những đoàn viên thực hiện tốt các nội dung nêu tại mục 1.2, cụ thể:
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.
          - Tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ đạt tỷ lệ trên 65% (các trường hợp vắng mặt có lý do, chi đoàn xem xét cụ thể, quyết định).
          - Thực hiện được từ 70% đến dưới 90% nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên.
          - Đóng đoàn phí, các nguồn kinh phí khác đúng quy định.
          - Có tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
          * Đoàn viên trung bình:
          Là những đoàn viên thực hiện được cơ bản các nội dung nêu tại mục 1.2, cụ thể:
          - Có chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác nhưng còn thụ động.
          - Chưa thể hiện rõ ý thức tự giác tham gia các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; có tham gia hoạt động nhưng chưa thường xuyên, thiếu chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, còn hạn chế một số mặt; sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ đạt tỷ lệ 50% - 65%.
          - Không đăng ký hoặc thực hiện các nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên ở mức trung bình, chỉ đạt từ 50% đến dưới 65%.
          - Đóng đoàn phí đầy đủ nhưng không đảm bảo thời gian theo quy định hoặc có đóng đoàn phí nhưng không đầy đủ.
          - Không tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
          * Đoàn viên yếu:
          - Không đủ tiêu chuẩn của đoàn viên trung bình hoặc bị áp dụng các hình thức kỷ luật trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.
          2. Đối với chi đoàn, chi đoàn cơ sở:
          2.1. Căn cứ và đối tượng đánh giá:
          - Việc đánh giá chất lượng chi đoàn, chi đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là chi đoàn) căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Đối với chi đoàn mới thành lập, phải có thời gian sinh hoạt từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá (Trường hợp mới thành lập dưới 6 tháng thì không đánh giá, xếp loại).
          2.2. Nội dung đánh giá:
          - Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn; thực hiện nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.
          - Có Sổ chi đoàn.
          - Thu, nộp đoàn phí theo quy định.
          - Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.
          - Phát triển đoàn viên mới; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
          - Kết quả xếp loại đoàn viên của chi đoàn (Số lượng đoàn viên xuất sắc, khá, trung bình, yếu).
          2.3. Xếp loại chất lượng:
          Chất lượng chi đoàn được xếp thành 4 mức:
          * Chi đoàn vững mạnh:
          Là những chi đoàn thực hiện xuất sắc các nội dung nêu tại mục 2.2, cụ thể:
          - Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 12 lần/năm; sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao; tổ chức đại hội chi đoàn đúng quy định, có Sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.
          - Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.
- Xây dựng được chương trình, kế hoạch công tác năm của chi đoàn bằng những việc làm thiết thực.
          - 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.
          - Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
          - Ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, không có đoàn viên xếp loại yếu.
          * Chi đoàn khá:
          Là những chi đoàn thực hiện tốt các nội dung nêu tại mục 2.2, cụ thể:
          - Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 12 lần/năm; thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Có Sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.
          - Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.
          - Có từ 80% đến dưới 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.
          - Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhưng kết quả nội dung công tác này chưa thực sự xuất sắc (kết nạp đoàn viên mới chưa được nhiều, trong khi nguồn thanh niên còn nhiều; việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn hình thức, chất lượng chưa cao…)
          - Từ 60% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, không có đoàn viên xếp loại yếu.
          * Chi đoàn trung bình:
            Là những chi đoàn thực hiện được cơ bản các nội dung nêu tại mục 2.2, cụ thể:
          - Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 10 lần/năm; chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
          - Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở.
          - Có từ 50% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.
          - Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp .
          - Từ 50% đến dưới 60% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, tỉ lệ đoàn viên yếu không quá 20%.
          * Chi đoàn yếu:
          - Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn dưới 10 lần/năm; thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Không có Sổ chi đoàn hoặc có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
          - Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định.
          - Trên 50% đoàn viên trong chi đoàn không đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.   
          - Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
          - Trên 20% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại yếu.
          3. Đối với Đoàn cơ sở:
          3.1. Căn cứ và đối tượng đánh giá:
          - Việc đánh giá chất lượng Đoàn cơ sở căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Đối với Đoàn cơ sở mới thành lập, phải có thời gian sinh hoạt từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá (Trường hợp mới thành lập dưới 6 tháng thì không đánh giá, xếp loại).
          3.2. Nội dung đánh giá:
          - Có chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm.
          - Hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động cho chi đoàn trực thuộc; thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn.
          - Thu, nộp đoàn phí theo quy định.
          - Phát triển đoàn viên mới; giới thiệu đoàn viên xuất sắc cho Đảng xem xét kết nạp.
          - Kết quả xếp loại chi đoàn trực thuộc.
          3.3. Xếp loại chất lượng:
          Chất lượng Đoàn cơ sở được xếp thành 4 mức:
          * Đoàn cơ sở vững mạnh:
          Là những Đoàn cơ sở thực hiện xuất sắc các nội dung nêu tại mục 3.2, cụ thể:
          - Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm; cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao và nhiệm vụ tự thân của đơn vị mình.
          - Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn và thực hiện ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.
          - Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.
          - Có kế hoạch phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và thực hiện được 100% chỉ tiêu đã đề ra.
          - Ít nhất 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại khá trở lên, không có chi đoàn xếp loại yếu.
          * Đoàn cơ sở khá:
          Là những Đoàn cơ sở thực hiện tốt các nội dung nêu tại mục 3.2, cụ thể:
          - Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm; cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao và nhiệm vụ tự thân của đơn vị mình.
          - Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; hoàn thành các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn và thực hiện ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.
          - Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.
          - Có kế hoạch phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và thực hiện được từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu đã đề ra.
          - Từ 60% đến dưới 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại khá trở lên, không có chi đoàn xếp loại yếu.
          * Đoàn cơ sở trung bình:
          Là những Đoàn cơ sở thực hiện được cơ bản các nội dung nêu tại mục 3.2, cụ thể:
          - Không xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm; thiếu cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao và nhiệm vụ tự thân của đơn vị mình.
          - Chưa chủ động hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động; thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao còn bị động, không đầy đủ, kết quả chưa cao.
          - Có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc hệ thống sổ sách nêu trên không đầy đủ.
          - Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở.
          - Có kế hoạch phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và thực hiện được từ 50% đến dưới 80% chỉ tiêu đã đề ra.
          - Từ 50% đến dưới 60% chi đoàn trực thuộc xếp loại khá trở lên, tỉ lệ chi đoàn xếp loại yếu không quá 20%.
          * Đoàn cơ sở yếu:
          - Không xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý.
          - 3 tháng liên tục không có hướng dẫn các chi đoàn sinh hoạt, hoạt động; thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
          - Không có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn hoặc có các loại sổ trên nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.
          - Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định.
          - Không có kế hoạch phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp hoặc có kế hoạch nhưng chỉ thực hiện được dưới 50% chỉ tiêu đã đề ra.
          - Trên 20% chi đoàn trực thuộc xếp loại yếu.
          III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN:
          1. Chuẩn bị đánh giá:
Bí thư hoặc Phó Bí thư tổ chức Đoàn chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể. Đoàn viên chuẩn bị bản kiểm điểm theo mẫu. Bản kiểm điểm phải nêu rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân.
2. Tổ chức đánh giá:
          Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên được thực hiện theo quy trình sau:
          Bước 1: Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở  tổ chức họp đánh giá và xếp loại chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn; báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên
          - Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn; tập thể chi đoàn góp ý vào báo cáo tổng kết.
          - Từng đoàn viên kiểm điểm quá trình công tác, học tập, lao động, rèn luyện của bản thân và tự xếp loại. Tập thể chi đoàn nhận xét và biểu quyết xếp loại chất lượng từng đoàn viên; biểu quyết xếp loại chất lượng chi đoàn (biểu quyết bằng phiếu kín). Kết quả được công nhận khi có trên một phần hai (1/2) số đoàn viên có mặt tán thành.
          - Báo cáo kết quả đánh giá:
          + Đối với Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở: báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cơ sở, hồ sơ gồm: Báo cáo kết quả hoạt động và xếp loại chất lượng chi đoàn, có xác nhận của cấp ủy (nếu có tổ chức Đảng cùng cấp); biên bản họp chi đoàn và tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên.
          + Đối với Chi đoàn cơ sở: Ban Chấp hành Chi đoàn quyết định kết quả xếp loại đoàn viên và đề nghị Đoàn khối xếp loại chi đoàn; báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn khối, hồ sơ gồm: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016; biên bản họp Ban Chấp hành, tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên, công văn đề nghị công nhận kết quả xếp loại Chi đoàn cơ sở, có xác nhận của cấp ủy (nếu có tổ chức Đảng cùng cấp).
          Bước 2: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng chi đoàn trực thuộc và báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn Khối.
          - Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trao đổi, đánh giá, biểu quyết và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng chi đoàn trực thuộc; tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở và tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn Khối.
          - Hồ sơ báo cáo Đoàn Khối gồm: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016; biên bản họp Ban Chấp hành và tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên, chi đoàn trực thuộc; công văn đề nghị công nhận kết quả xếp loại Đoàn cơ sở, có xác nhận của cấp uỷ (nếu có tổ chức Đảng cùng cấp).
          Bước 3: Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh đánh giá, biểu quyết và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở.
* Lưu ý:
- Đoàn viên viết bản kiểm điểm (theo mẫu quy định); chi đoàn đóng góp ý kiến và bỏ phiếu kín, công bố kết quả phân loại và báo cáo Ban Chấp hành Chi đoàn xem xét quyết định xếp loại chất lượng đoàn viên. Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn có trách nhiệm ghi nhận xét, phê Sổ đoàn viên.
- Đoàn viên hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại; nếu đoàn viên vắng trong buổi họp đánh giá thì phải gửi bảng kiểm điểm cá nhân để chi đoàn tổ chức đánh giá, phân loại và thông báo kết quả cho đoàn viên trong quyết định công nhận chất lượng đoàn viên cuối năm.
         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
         - Căn cứ hướng dẫn này, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối thực hiện các nội dung sau:
          + Tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên phù hợp với thực tiễn của đơn vị, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu: không thấp hơn nội dung đánh giá quy định tại hướng dẫn này; sát với chương trình công tác năm và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị. Lưu ý, trong phân loại đoàn viên xuất sắc để bình chọn đoàn viên ưu tú có đủ điều kiện để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
          + Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên và đề nghị công nhận chất lượng cơ sở Đoàn năm 2016 gửi về Văn phòng Đoàn khối trước ngày 30/11/2016.
          Lưu ý: Cơ sở Đoàn nếu có đề xuất các hình thức khen thưởng căn cứ vào Quy chế Thi đua khen thưởng của BCH Đoàn khối được ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/ĐTNK ngày 15 tháng 10 năm 2014 để lập hồ sơ khen thưởng. Các đơn vị không đề xuất hình thức khen thưởng trong văn bản Đánh giá, xếp loại tổ chức Đoàn và Đoàn viên.
  Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện hướng dẫn, trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với VP Đoàn Khối. SĐT 0533.565.056
 
  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                 
- BTV Tỉnh Đoàn;
- BTV ĐUK CCQ tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Xuân Mai – Phó BT ĐUK;
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Khối;
- Cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP.
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Xuân Quang
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐOÀN KHỐI CCQ  TỈNH QUẢNG TRỊ
 
BCH CHI ĐOÀN................................
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Đông Hà, ngày .... tháng ..... năm 2014
 
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐOÀN VIÊN
 
A. Nội dung kiểm điểm của Đoàn viên
Họ và tên.............................................................. Ngày sinh:.................................
Chức vụ Đoàn:.........................................................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................
Chi đoàn:.................................................................................................................
I. Kết quả công tác
1/ Ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các nghị quyết của Đoàn và các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.
2/ Ý thức tổ chức kỷ luật: việc chấp hành phân công của tổ chức, thực hiện chế độ sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí theo quy định.
3/ Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của người đoàn viên và tham gia thực hiện các phong trào, hoạt động của Đoàn
4/ Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới (đạt bao nhiêu phần trăm so với nội dung đăng ký).
5/ Việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú
6/ Riêng đối với cán bộ Đoàn, đánh giá thêm về tinh thần trách nhiệm tham gia cùng tập thể Ban Chấp hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.
II. Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân
III. Hướng khắc phục hạn chế
IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
                                                                     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)
 
B. Đánh giá, phân loại chất lượng đoàn viên của chi đoàn
- Nhận xét, đánh giá của Ban Chấp hành chi đoàn: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Chi đoàn phân loại chất lượng: ............................................................................
                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu

Danh sách BCH Đoàn Cơ quan Dân Chính Đảng Quảng Trị qua các thời kỳ (1989 - 2009)

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian, nhiệm kỳ Chức vụ Đơn vị công tác hiện nay   BCH LÂM THỜI (10/1989 - 5/1992)        1 Nguyễn Thị Phương Thảo Bí thư 10/1989-3/1991 Trưởng BQL Chợ Đông Hà 2 Nguyễn Văn Hùng Bí thư ...

Liên kết website

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 1020
  • Tháng hiện tại: 41013
  • Tổng lượt truy cập: 1897768