Mẫu báo cáo tổng kết và kiểm điểm BCH cho Đại hội Đoàn cấp cơ sở

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/05/2013 07:51 - Người đăng bài viết: admin
BTV Đoàn Khối xây dựng mẫu Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và kiểm điểm BCH cơ sở Đoàn cho Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014

ĐỀ CƯƠNG

XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ, CHI ĐOÀN CƠ SỞ

TRỰC THUỘC ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2012 - 2014

 

* Mẫu 1: Báo cáo tổng kết và phương hướng công tác

 

 

1. Tên gọi:Báo cáo của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh............................nhiệm kỳ 2009 - 2012 trình tại Đại hội lần thứ......nhiệm kỳ 2012-2014

2. Nội dung báo cáo:

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

NHIỆM KỲ 2009 - 2012

 

I.KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN:

1. Nêu những nét đặc trưng của cơ quan đơn vị, tổ chức mình (Những yếu tố nổi bật của nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước; Đặc thù ngành nghề; Số lượng đơn vị trực thuộc; Tình hình biến động đoàn viên, cán bộ Đoàn (số lượng, giới tính, độ tuổi, trình độ...)...) .

2. Nêu những khó khăn, thuận lợi có tác động trực tiếp đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên (môi trường sống; điều kiện làm việc; sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị; sự tác động khách quan, chủ quan đến tâm tư nguyện vọng, ý thức chính trị của đoàn viên thanh niên...).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2009 - 2012

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn:

- Giáo dục chính trị tư tưởng: Việc triển khai học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Học tập triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11/2008/NQ - HĐND của HĐND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015; Các hoạt động tuyên truyền thông qua các cuộc thi viết tìm hiểu 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển"; Học tập 6 bài học lý luận chính trị; Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "5 xây", "5 chống".

- Giáo dục truyền thống: Tham gia các hoạt động mang tính giao dục thông qua các ngày lễ của đất nước, của Đảng, Đoàn, ngành...

- Giáo dục pháp luật: Việc học tập và chấp hành pháp luật của Đoàn viên; Các cuộc thi về pháp luật; Tìm hiểu Luật Thanh niên, tuyên truyền chấp hành ATGT, Luật phòng chống tham nhũng...Việc tìm hiểu các văn bản, quy định của sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền giáo dục nếp sống văn hóa: Xây dựng nếp sống văn minh công sở,

- Thực hiện chương trình 3 mục tiêu "Dân số, sức khỏe, môi trường": Việc thực hiện chính sách, dân số, sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS; các hoạt động bảo vệ môi trường; cam kết không hút thuốc lá tại công sở và nơi công cộng...

- Các nội dung khác liên quan.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị:

a. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn:

- Công tác đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên: Công tác quản lý đoàn viên; Số lượng Đoàn viên được kết nạp (trường học); Phát thẻ đoàn viên (Tỷ lệ phát thẻ/TSĐV); Trưởng thành Đoàn; Chất lượng đoàn viên; Triển khai chương trình rèn luyện Đoàn viên (Có số liệu so sánh với nhiệm kỳ trước).

- Công tác cán bộ Đoàn, tập huấn cán bộ, chất lượng cán bộ. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng vận động tập hợp thanh niên cho cán bộ.

- Công tác xây dựng tổ chức, tình hình phát triển của cán bộ Đoàn (có sự nhận định đánh giá).

- Công tác Đoàn vụ: Công tác quản lý hồ sơ sổ sách tài liệu nghiệp vụ; Đoàn phí, quỹ Đoàn (Cách tạo quỹ, tổng quỹ cho hoạt động Đoàn...)

- Chất lượng cơ sở Đoàn qua các năm

- Đánh giá khái quát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 05 - NQ/TĐ ngày 09/9/2009 của BCH tỉnh Đoàn về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và công tác Đoàn viên.

b. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị:

- Đoàn tham mưu với cấp ủy Đảng, lãnh đạo về công tác thanh niên, phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giới thiệu xem xét quy hoạch...

- Thực hiện báo cáo chủ trương do cấp ủy Đảng giao.

- Công tác Đoàn tham gia ý kiến xây dựng Đảng.

- Công tác bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng: Quy trình giới thiệu, kết quả giới thiệu, kết quả kết nạp (So sánh với chỉ tiêu của nhiệm kỳ)

- Tổng số Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn

- Đóng góp của đội ngũ cán bộ Đoàn đang giữ các chức vụ chuyên môn, chức vụ đoàn thể khác trong cơ quan, đơng vị.

- Đại diện BCH Đoàn tham gia cấp uỷ Đảng, Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan; tham gia họp giao ban, trực báo với chuyên môn...

- Đoàn góp phần tham gia và thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở, góp ý cho Đảng viên...

- Cán bộ, Đoàn viên được cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị quy hoạch cấp uỷ Đảng, quy hoạch các chức danh lãnh đạo của các phòng, ban...

- Đánh giá khái quát tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động số 69 - CTHĐ/TU ngày 19/12/2008 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 25 Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khoá X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá".

3. Thực hiện phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp" và "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

a. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị:

- Vai trò của Đoàn trong việc góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị thông qua các hoạt động chuyên môn... (Cụ thể từng mảng, từng bộ phận, từng cá nhân nổi bật...). Vai trò của lực lượng ĐVTN đối với công tác chuyên môn, kết quả chất lượng lao động trẻ trong đơn vị (lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua).

­- Đoàn đảm nhận thực hiện các công trình phần việc chuyên môn, chuyên mục của ngành trên Đài, báo, tập huấn nghiệp vụ...

- Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế (số lượng Đoàn viên học Đại học, sau Đại học...)

- Số lượng cán bộ, đoàn viên đã được học Trung cấp chính trị trở lên, nhu cầu học tập chính trị, quản lý nhà nước...của đoàn viên.

- Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình quản lý, giải pháp nâng cao hiệu quả công việc...Phong trào "Sáng tạo trẻ" (Các công trình phần việc tiêu biểu thực hiện tại cơ quan, đơn vị, các cá nhân tiêu biểu, cá nhân được biểu dương tại các Liên hoan thanh niên tiên tiến...). Các đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp ngành...có đoàn viên tham gia.

- Đóng góp vào Đoàn viên thanh niên vào công cuộc "Cải cách hành chính".

­­- Phong trào "3 trách nhiệm" (Ngoài kết quả thực hiện phong trào "3 trách nhiệm" cần báo cáo thêm về chấp hành giờ giấc, tinh thần kỷ luật, sẵn sàng đảm nhận công việc khó, việc mới; tinh thần thái độ trong phục vụ nhân dân, thực hiện công việc)

- Các hoạt động tuyên truyền về ngành nghề cho đoàn viên trẻ mới được tuyển dụng.

b. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" vì cuộc sống cộng đồng

- Các hoạt động tình nguyện Hè, tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng"...

- Các công trình, giá trị phần việc ủng hộ người nghèo

- Các hoạt động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hiến máu tình nguyện...

- Các hoạt động tình nguyện góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Các hoạt động xã hội khác.

c. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, đơn vị, nơi địa bàn công tác; huấn luyện dân quân tự vệ; Tham gia lực lượng phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, buôn lậu, gian lận thương mại, các phần việc khi cơ quan yêu cầu...

- Thực hiện phong trào "Vì nghĩa tình biên giới hải đảo"

+ Các chương trình giao lưu kết nghĩa với các đồn biên phòng, với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

+ Ủng hộ biên giới - hải đảo, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển Đông, thực hiện phong trào "Góp đá xây Trường Sa"...

+ Các hoạt động nhân các ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Thương binh liệt sỹ, ngày truyền thống Bộ đội biên phòng...

- Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa":

+ Ủng hộ quỹ tình nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa.

+ Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, tặng quà...(Cụ thể bằng giá trị các phần quà, các công trình phần việc).

d. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng xã hội.

- Phong trào văn hoá, văn nghệ tại đơn vị.

- Phong trào rèn luyện sức khoẻ; các thiết chế văn hoá, TDTT.

- Tổ chức, tham gia các giải bóng chuyền, bóng đá các cấp...

- Các hoạt động nâng cao kỹ năng xã hội, hội nhập.

4. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các em là con em cán bộ công chức, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày như Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, khai giảng, tổng kết năm học...

- Tặng quà giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nạn nhân của chất độc da cam...Việc đảm nhận đỡ đầu định kỳ "Tiếp sức đến trường" cho các em tại Trung tâm Mái ấm tình hồng và các địa phương.

Lưu ý:

- Đối với phần tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ cũ, khi đánh giá cần đối chiếu so sánh với nghị quyết của Đại hội khóa trước, Nghị quyết của Đoàn cấp trên, của cấp ủy Đảng đơn vị mình.

- Báo cáo ngắn gọn, có số liệu so sánh, có công trình, phần việc cụ thể, có nhận định khái quát, tránh dài dòng.

- Kết thúc mỗi nội dung công tác có đánh giá khái quát.

II. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

1. Hạn chế:

Nêu những khuyết điểm tồn tại, những việc chưa làm được so với nghị quyết đại hội khóa trước trên các mặt công tác.

2. Nguyên nhân:

- Phân tích nghững nguyên nhân khách quan tác động đến hoàn cảnh, điều kiện công tác của đơn vị, đến hoạt động Đoàn; công tác chỉ đạo của Đoàn cấp trên;úự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị...

- Phân tích những nguyên nhân chủ quan (Vai trò trách nhiệm của BCH, trình độ năng lực của cán bộ Đoàn; sự nỗ lực cố gắng, nhiệt tình của đoàn viên...)

3. Bài học kinh nghiệm

- Từ những phân tích trên, rút ra những bài học kinh nghiệm, sự thành công và những khuyết điểm, tồn tại, trên cơ sở đó xác định phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới.

 

Đánh giá chung, khái quát những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ.

 

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

NHIỆM KỲ 2012 - 2014

 

Phần phương hướng của báo cáo chính trị được xây dựng cơ bản theo bố cục, nội dung của phần báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước. Song phần này phải đảm bảo tính địng hướng, sự nhận định về điều kiện, khả năng đồng thời đưa ra những chương trình, đầu việc, các chỉ tiêu cụ thể và hệ thống giải pháp sát thực, có tính khả thi.

Các cấp cơ sở tiếp tục xác định khẩu hiệu hành động chung là "Thi đua lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện vì sự phát triển của quê hương đất nước" (Khuyến khích sự sáng tạo trong việc xác định khẩu hiệu hành động phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngành....).

Khi xây dựng phương hướng, mục tiêu, phải bám sát chương trình nhiệm vụ của Đoàn cấp trên, của cơ quan, đơn vị cũng như tâm lý nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.

Phần kết cần khái quát chung và đưa ra yêu cầu lời kêu gọi tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo được làm xong cần thông qua BCH cơ sở Đoàn hoặc Hội nghị Chi đoàn để tập hợp thêm ý kiến tham gia đóng góp hoàn chỉnh báo cáo. Sau đó báo cáo với cấp ủy, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh duyệt cùng với các nội dung cơ bản của Đại hội trước khi tổ chức Đại hội.

Kết cấu phương hướng có thể có các phần sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Phương hướng, mục tiêu:

Phần đề dẫn (thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức trong thời gian tới; mục tiêu, phương hướng tổng quát của nhiệm kỳ tới) và khẩu hiệu hành động.

2. Các chỉ tiêu cơ bản

Các chỉ tiêu công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, số lượng kết nạp Đảng, công trình NCKH thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chỉ tiêu vận động quỹ Đoàn, quỹ tình nguyện hàng năm, danh hiệu thi đua của đơn vị ...

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

Bố cục các phần tương tự báo cáo tổng kết (Các nội dung, giải pháp chủ yếu cùng với các chỉ tiêu cơ bản)

Cảm ơn sự quan tâm trong chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điệu kiện của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị, Đoàn cấp trên; sự phối hợp của các đoàn thể và lời kêu gọi hành động thực hiện phương hướng nhiệm kỳ mới.

BCH ĐOÀN ...................................NHIỆM KỲ 2009 - 2012

 

Lưu ý:Phải có sự cân đối cơ bản giữa phần báo cáo kết quả và phương hướng. Chú trọng các số liệu, tiêu chí cụ thể của báo cáo chính trị.

 

 

* Mẫu 2. Báo cáo kiểm điểm của BCH

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH...................................................................

 

Quảng Trị, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO

Kiểm điểm của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.............................................

nhiệm kỳ 2009 - 2012 tại Đại hội lần thứ........nhiệm kỳ 2012 - 2014

 

 

 

 

I. Tình hình chung

+ Khái quát tình hình cơ sở Đoàn (Số lượng Đoàn viên, nam/nữ, Đảng viên, trình độ chuyên môn, số lượng đoàn viên giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban...)

+ Đặc điểm của BCH (Số lượng, tính ổn định, độ tuổi, biến động, trình độ...)

II. Kết quả hoạt động của BCH nhiệm kỳ......(cũ)

1. Những kết quả đạt được:

- Việc xây dựng Quy chế BCH, quy chế phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể khác trong đơn vị.

- Việc hội ý BCH, xây dựng kế hoạch hoạt động

- Công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị

- Công tác tổ chức, triển khai, điều hành, chỉ đạo các hoạt động

- Tính chủ động trong hoạt động phong trào

- Các nội dung khác liên quan

2. Những hạn chế:

Nêu những hạn chế, những việc chưa làm được.

III. Nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm

1. Nguyên nhân

- Khách quan

- Chủ quan

2. Bài học kinh nghiệm

+ Đối với BCH Đoàn

+ Đối với đoàn viên

+ Sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách... của cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị.

+ Vai trò của Đoàn Khối trong hướng dẫn, chỉ đạo...

 

Kết luận, đánh giá chung vai trò của BCH Đoàn trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ sở Đoàn nhiệm kỳ cũ.

TM. BCH ĐOÀN.........................................................

BÍ THƯ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu

Danh sách các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Dân Chính Đảng trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành và một số thông tin của các cơ quan, đơn vị có cơ sở đoàn.

TT Tên đơn vị Họ và tên đ/c Bí thư cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo đơn vị Địa chỉ trụ sở cơ quan và ngày truyền thống của ngành hoặc ngày thành lập đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc 1 Cục Hải quan Quảng Trị Đ/c Lê Văn Tới - Bí thư, Cục trưởng Số 59 Hùng Vương, Đông Hà Ngày 10/9 ...

Liên kết website

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 854
  • Tháng hiện tại: 27349
  • Tổng lượt truy cập: 1522735